เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ติด 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยของไทย จากผลการจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016-2017

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสมรรถนะทางวิชาการ ปี ค.ศ. 2016-2017 ที่เรียกว่า University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016-2017

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติด 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยของไทย ด้วย อันดับที่ 16 และอันดับที่ 1917 ของโลก จากตัวชี้วัดในการจัดอันดับ URAP 2016-2017 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 6 ด้าน ประกอบด้วย Article (Scientific Productivity) 15.51 คะแนน, Citation (Research Impact) 20.22 คะแนน, Total Documents (Scientific Productivity) 9.23 คะแนน, Article Impact Total (Research Quality) 14.90 คะแนน, Citation Impact Total (Research Quality) 9.99 คะแนน และ International Collaboration (20.30) รวมทั้งหมด 90.14 คะแนน”

การจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ. 2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย URAP Lab แห่ง METU Informatics Institute ประเทศตุรกี ครั้งนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลกในครั้งนี้ จำนวน 2,000 อันดับ ผลคือ อันดับ 1 ของโลก ได้แก่ Harvard University, อันดับ 1 ของเอเชีย (อันดับ 18 ของโลก) ได้แก่ University of Tokyo, อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) (อันดับ 29 ของโลก) National University of Singapore และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 17 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปดังนี้

  อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) อันดับ 432 ของโลก
  อันดับ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) อันดับ 474 ของโลก
  อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) อันดับ 730 ของโลก
  อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) อันดับ 854 ของโลก
  อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) อันดับ 882 ของโลก
  อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince Songkla University) อันดับ 911 ของโลก
  อันดับ 7 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao College of Medicine) อันดับ 915 ของโลก
  อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkuts University of Technology Thonburi) อันดับ 1153 ของโลก
  อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อันดับ 1310 ของโลก
  อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) อันดับ 1364 ของโลก
  อันดับ 11 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) อันดับ 1659 ของโลก
  อันดับ 12 : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) อันดับ 1665 ของโลก
  อันดับ 13 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang) อันดับ 1725 ของโลก
  อันดับ 14 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) อันดับ 1840 ของโลก
  อันดับ 15 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah University) อันดับ 1860 ของโลก
  อันดับ 16 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) อันดับ 1917 ของโลก
  อันดับ 17 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) อันดับ 1967 ของโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

แหล่งที่มา : www.urapcenter.org 
ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ 
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 913 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]