เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของ Webometrics : January 2016

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1052 ของโลก (ขยับขึ้นจาก 1054), อันดับที่ 282 ของเอเชีย (ขยับขึ้นจาก 297), อันดับที่ 25 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คงที่) และอันดับที่ 14 ของประเทศ (คงที่)

ซึ่งผลคะแนนจากเกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน (Presence) 188 คะแนน, จำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Impact) 1027 คะแนน, จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และอ้างอิงได้ (Openness) 302 คะแนน และจำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Excellence) 2157 ตามลำดับ นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับว่าทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในครั้งนี้ ได้แก่ Harvard University อันดับ 1 ของโลก ครองแชมป์, Peking University อันดับ 1 ของเอเชีย, National University of Singapore อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ของประเทศ และมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 23,729 แห่งทั่วโลก (ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วม ณ กรกฎาคม 2558) นั้น 

นับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในหลายมุมองให้ชาวโลกได้รับรู้ องค์กร The Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) คือ องค์กรหนึ่งที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก ภายใต้ชื่อ Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council - CSIC) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info/ นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญ คือ Isidro F. Aguillo

การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ จากกนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson's ISI Journal Citation Reports (JCR)

การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือ มองอีกแง่หนึ่ง ก็คือ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University)"

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

แหล่งข้อมูล : http://www.webometrics.info/
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1162 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]