เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้อง D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี อาจารย์อรุณ แก้วมั่น ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคามในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามที่ปรึกษาโครงการจึงได้จัดให้มีสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบและขอบเขตการดำเนินโครงการ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนเทศบาลตำบล จำนวน 18 แห่ง และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123 แห่ง อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1146

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 296 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระด...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาว...  
   มมส ลงพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกีย...  
   มมส จัดงานวันมหิดล  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอักษรภาพ ...  
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่อ...  
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ  
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสว...  
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนวทางการสร้า...  
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษ...  
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...  
   มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semarang State ...  
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]