เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้อง D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี อาจารย์อรุณ แก้วมั่น ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคามในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามที่ปรึกษาโครงการจึงได้จัดให้มีสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบและขอบเขตการดำเนินโครงการ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนเทศบาลตำบล จำนวน 18 แห่ง และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123 แห่ง อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1146

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม...  
   มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงก...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัด สัปดาห...  
   มมส ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพว...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิ...  
   มมส ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวน...  
   มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : ...  
   มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมห...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย : พล...  
   มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ป...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดค่...  
   บุคลากร นิสิต มมส ร่วมซ้อมรำถวาย สม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]