เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมภูมิใจกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของ Webometrics January 2015

ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities หรือที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Webometrics Ranking ครั้งที่ 1 ประจำปี ค.ศ. 2015 โดย Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ World Ranking อยู่ในอันดับที่ 1015, Asia Ranking อยู่ในอันดับที่ 261, Southeast Asia Ranking อยู่ในอันดับที่ 26 และ Country Ranking อยู่ในอันดับที่ 12

โดยมี Harvard University อยู่ในอันดับ 1 ของโลก, National Taiwan University อยู่ในอันดับ 1 ของ Asia, National University of Singapore อยู่ในอันดับ 1 ของ Southeast Asia และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย และจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลกนั้น พบว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับอันดับของ Presence คือ 227 อันดับของ Impact คือ 971 อันดับของ Openness คือ 2242 และอันดับของ Excellence คือ 2121 ของโลกตามลำดับ

การจัดอันดับของ Webometrics นั้นจะประกาศผลทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่บน อินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่ว โลก (Open Access) ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง โดยอันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

นับเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเพิ่มจำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบ electronic publications ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินในการเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด : http://www.webometrics.info
ที่มา : งานสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 739 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]