เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภายในรั้วสถาบันและนานาชาติจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน มุ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันจะก่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นชุมชนหนึ่งเดียวของประเทศในกลุ่มอาเซียน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการใช้นิทานเป็นสื่อ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน(ASEAN Folktales and Storytelling for ASEAN Readiness)

ซึ่งมีการแสดงการเล่านิทานจากนักเล่านิทานชื่อดังจากทั่วโลก รวมกว่า 15 ประเทศ ได้แก่ พม่า เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย อเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ศรีลังกา โรมาเนีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษา บุคลากรจากสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิตและนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อีกทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 มกราคม  2558 ซึ่งนอกจากจะมีการประกวดการเล่านิทานแล้ว ยังมีการประกวดวาดภาพจากนิทาน ชิงเงินรางวัลอีกด้วย ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 367 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
   มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง...  
    สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธร...  
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมโหวต อาย...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแล...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐม...  
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการต...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าศึกดูงาน...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]