เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส คว้าอันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 74 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 2014

นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้งที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 3 ของประเทศ (ยังรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้) และอันดับที่ 74 ของโลก 

นับว่าเป็นปีที่ 5 ของการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2014 ได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ในปี 2557 มีมหาวิทยาลัย 360 แห่ง จาก 62 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีมหาวิทยาลัย 301 แห่ง จาก 60 ประเทศ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลำดับที่ 1 ของโลก เป็นของ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ที่ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ได้เหนียวแน่นเช่นเดิม, ลำดับที่ 2 เป็นของ University College Cork National University of Ireland และในเอเชีย ลำดับที่ 1 เป็นของ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ และลำดับที่ 22 ของโลก, ลำดับที่ 2 เป็นของ National Pingtung University of Science & Technology ไต้หวัน และอันดับ 31 ของโลก, ลำดับที่ 3 เป็นของ Chulalongkorn University ประเทศไทย และลำดับที่ 40 ของโลก

ในขณะที่มหาวิทยาลัยของไทย มีทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ ลำดับที่ 1 ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นลำดับที่ 40 ของโลก, ลำดับที่ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นลำดับที่ 71 ของโลก, ลำดับที่ 3 ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นลำดับที่ 74 ของโลก, ลำดับที่ 4 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นลำดับที่ 76 ของโลก, ลำดับที่ 5 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นลำดับที่ 79 ของโลก, ลำดับที่ 6 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นลำดับที่ 80 ของโลก, ลำดับที่ 7 ของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นลำดับที่ 81 ของโลก, ลำดับที่ 8 ของประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นลำดับที่ 91 ของโลก, ลำดับที่ 9 ของประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นลำดับที่ 94 ของโลก, ลำดับที่ 10 ของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นลำดับที่ 116 ของโลก, ลำดับที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นลำดับที่ 148 ของโลก, ลำดับที่ 12 ของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นลำดับที่ 258 ของโลก, ลำดับที่ 13 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นลำดับที่ 265 ของโลก, ลำดับที่ 14 ของประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลำดับที่ 306 ของโลก, ลำดับที่ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นลำดับที่ 314 ของโลก ตามลำดับ

จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2014 เป็นการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม โดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน (15%), การบริหารการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (21%), การบริหารจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ (18%), การบริหารการจัดการน้ำ (10%), การบริหารการจัดการระบบขนส่ง การจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (18%), และการศึกษา (18%)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบาย วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระบบเหล่านั้นให้เข้ากับการดำเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บุหรี่ ยาเสพติด ด้านการจัดการจราจรและพาหนะ การจัดการของเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Integrated Solid Waste Management : Mahasarakham University) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้นำรถจักรยานมาเพื่อใช้ในการประหยัดพลังงาน ทั้งนักเรียน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดี และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม

ความสำเร็จในวันนี้มาจากการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ และสามัคคีกัน ส่งผลแห่งความภาคภูมิใจของการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ที่มา : http://greenmetric.ui.ac.id/
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1814 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]