เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 1 เรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษาและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศอาเซียน (ASEAN) และประเทศสหรัฐอเมริกา (The 1st International Pharmacy Practice Conference : Focusing on Pharmacy Education and Practice in ASEAN and the USA) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษาและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศอาเซียน (ASEAN) และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะส่งผลให้ได้บัณฑิตที่จบเป็นเภสัชกร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางคณะฯ ได้มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพร่วมกับต่างประเทศอาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และมาเลเซีย นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้กับนักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเทนเนสซีและมหาวิทยาลัยออเบิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยโชวะ ประเทศญี่ปุ่น การจัดการประชุมดังกล่าวจึงถือเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านเภสัชกรรมปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกา Professor Gary H. Smith and Professor Julian Edward Moreton. University of Maryland, Baltimore และ Dr. Gregg Tyler Milliganแระเทศมาเลเซีย Professor Paraidathathu Thomas from Taylor’s University และประเทศไทย ภก.ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์ เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยา และนิสิตเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557 ที่ห้องทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะสร้างแนวทางในการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในต่างประเทศ และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน ในการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ในประเทศอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง / อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 477 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]