เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส คว้าอันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 49 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 2013

นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้งที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 49 ของโลก โดยเลื่อนลำดับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว ลำดับที่ 5 ของประเทศ และลำดับที่ 71 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking 2013 เป็นการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม โดยใช้ตัวชี้วัดหลักที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบการจัดการและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบาย วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ได้มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระบบเหล่านั้นให้เข้ากับการดำเนินการทุกด้านของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บุหรี่ ยาเสพติด ด้านการจัดการจราจรและพาหนะ การจัดการของเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Integrated Solid Waste Management : Mahasarakham University) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้นำรถจักรยานมาเพื่อใช้ในการประหยัดพลังงาน ทั้งนักเรียน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดี และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย UI Green Metric Ranking of World Universities 2013 จัดโดย University of Indonesia หรือ UI เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้จัดทำนโยบายและจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืนและเอื้อต่อการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน

ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ 302 แห่ง มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 1 ของโลก คือ มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม (Nottingham University) ประเทศอังกฤษ : www.nottingham.ac.uk ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลื่อนลำดับขึ้นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทย อีก 12 แห่ง ได้รับรางวัล ได้แก่ ลำดับที่ 31 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ลำดับที่ 50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 53 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ลำดับที่ 68 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ลำดับที่ 75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ลำดับที่ 77 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ลำดับที่ 195 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ลำดับที่ 199 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยบูรพา ลำดับที่ 269 ของโลก

ความสำเร็จในวันนี้มาจากการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ และสามัคคีกัน ส่งผลแห่งความภาคภูมิใจของการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ที่มา : http://greenmetric.ui.ac.id/
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 4333 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]