เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 30 คนโดยได้ร่วมประชุมพร้อมหารือในหัวข้อ “ระบบระบายน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างยั่งยืน” ถกปัญหาและการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาวของพื้นที่ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงป้ายมหาวิทยาลัยฝั่งบ้านดอนยม

โดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์  ได้รายงานสภาพปัญหาระบบระบายน้ำปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุธ  บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง  และนฤมิตศิลป์  นำเสนอสภาพปัจจุบันเปรียบเทียบอดีต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านได้ เสนอทางออก แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นในฤดูฝน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนน  การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของนิสิตและผู้สัญจรบนถนนเส้นนี้ โดยส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่จะระบายน้ำออกไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้กระทบกับบ้านเรือนประชาชนน้อยที่สุด 

นอกจากนี้  อาจารย์สุดารัตน์  คำปลิว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก็ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตอีกด้วย จากการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอนุกรรมการภาคประชาชน จะต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองคลังและพัสดุ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 375 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม...  
   มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงก...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัด สัปดาห...  
   มมส ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพว...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิ...  
   มมส ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวน...  
   มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : ...  
   มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมห...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย : พล...  
   มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ป...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดค่...  
   บุคลากร นิสิต มมส ร่วมซ้อมรำถวาย สม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]