เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 30 คนโดยได้ร่วมประชุมพร้อมหารือในหัวข้อ “ระบบระบายน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างยั่งยืน” ถกปัญหาและการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาวของพื้นที่ถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงป้ายมหาวิทยาลัยฝั่งบ้านดอนยม

โดยรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์  ได้รายงานสภาพปัญหาระบบระบายน้ำปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุธ  บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง  และนฤมิตศิลป์  นำเสนอสภาพปัจจุบันเปรียบเทียบอดีต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านได้ เสนอทางออก แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นในฤดูฝน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนน  การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของนิสิตและผู้สัญจรบนถนนเส้นนี้ โดยส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่จะระบายน้ำออกไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้กระทบกับบ้านเรือนประชาชนน้อยที่สุด 

นอกจากนี้  อาจารย์สุดารัตน์  คำปลิว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก็ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตอีกด้วย จากการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอนุกรรมการภาคประชาชน จะต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองคลังและพัสดุ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 383 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
   มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง...  
    สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธร...  
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมโหวต อาย...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแล...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐม...  
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการต...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าศึกดูงาน...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]