เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัด โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น

ศูนย์ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น “เขมร พม่า ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย” ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม (HA211) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น “เขมร พม่า ลาว เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขมร พม่า ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ระดับต้น ระยะสั้น (30 ชั่วโมง) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับภาษาอาเซียนในระดับกลางและระดับสูง 

ตลอดจนเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ว่า "เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" มีผู้เขาร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 150 คน โดยมีการแยกห้องอบรมตามภาษาต่างๆ จำนวน 30 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว 

 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 4076  อ่านทั้งหมด 1488 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]