เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประกวดกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2556

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ บริเวณส่วนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับกองกิจการนิสิต  จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายกานต์ชนก  ใครอุบล  นายกองค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

วันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีพันธกิจหลักอันหนึ่งคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน 45 รูป ในช่วงเช้า การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดขบวนแห่ของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำนวน 7 ขบวน และขบวนแห่ของนิสิตจำนวน 20 คณะ มีการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การละเล่นรำวงย้อนยุค

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์

  -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนริศรา  แก้วสุรินทร์  คณะการบัญชีและการจัดการ
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวลินจง  ชารี  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ  พันโนฤทธิ์  คณะพยาบาลศาสตร์
  -  รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพักตร์วิไล  จันทร์ลอย  สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และ นางสาวสาลิกา  หารประทุม  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

  -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิทยบริการ
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  คณะการบัญชีและการจัดการ
  -  รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

ผลการประกวดขบวนแห่

  -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนที่ 7 ขบวนพระประจำวันเกิดวันเสาร์
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ขบวนที่ 4 ขบวนพระประจำวันเกิดวันพุธ
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ขบวนที่ 5 ขบวนพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี
        -  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ขบวนที่ 6 ขบวนพระประจำวันเกิดวันศุกร์  และ ขบวนที่ 3 ขบวนพระประจำวันเกิดวันอังคาร

ภาพ : รศ.เทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส / แสงเทียน  วงษาเวียง / อภิราม  ทามแก้ว / บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 3008 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]