เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554 -2555 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าเผ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลและรายงานพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 14 รูป)

ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ปริญญา ได้แก่
 
  • รองศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • นายบุญชัย โชควัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ จำนวน 5 คน ดังนี้ 

  1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายธีระพงษ์ โสดาศรี
  2. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.อุษา กลิ่นหอม
  3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
  4. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
  5. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายสังคม ทองมี

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย และผู้ให้บริการวิชาการ ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย งานประดิษฐ์คิดค้น และงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น รวมทั้งสิ้น 4 คน

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม และ ดร.บรรจบ วันโน สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น
  - ด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตลอดจนมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 33 ทุน แบ่งเป็นระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 23 ทุน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 9,227 รายประกอบด้วย บัณฑิตระดับปริญญาตรี 7,264 ราย มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท 1,819 ราย และดุษฏีบัณฑิตระดับปริญญาเอก 144 ราย โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบแรกในภาคเช้า จำนวน 4,614 ราย และรอบสองภาคบ่าย จำนวน 4,613 ราย

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน มมส– มหาสารคาม มินิ –ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเอกสารรายงาน “โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท” ตลอดจนมีผู้ประสงค์เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของต่างๆ ดังนี้

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าคลุมไหล่จากเส้นใยผักตบชวา จำนวน 1 ผืน
  - นางสาวพรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งประดิษฐ์นกยูงไทยจากแพรไหม จำนวน 1 ชิ้น
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น จำนวน 2 เล่ม
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ จำนวน 5 เล่ม
  - นางนิ่มนวล จันทรุญ และนายธนากร จันทะดวง นักวิจัยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน น้อมเกล้าฯ ถวายกรอบรูปใส่ผ้าแส่วลายโบราณ จำนวน 1 ชิ้น
  - รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์  ตราชู  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ กราบบังคมทูลเบิก ศาสตราจารย์โมฮัมหมัด อิสมาอิลอับดุล อาชิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า และศาสตราจารย์นอร์ดิน ยาย่า ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้มาเลเซียน (ประดิษฐ์จากเพชรพลอย)
  - ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลนิสิตในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิสิตในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิสิตกัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยและขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์  ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเอกสารรายงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เอกสารรายงานผลการศึกษานิสิตในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา และคู่มือการสมัครสอบชินทุนโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิต หมายถึง 
เป็นผู้มีความรู้ความฉลาด กล่าวคือ การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ย่อมจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ในสาระสำคัญสองประการด้วยกัน ได้แก่ ความรู้ในหลักวิชา สำหรับนำไปใช้ประอาชีพการงานกับความรู้ว่าสิ่งใดดีเป็นทางแห่งความเจริญ สิ่งใดชั่วเป็นทางแห่งความเสื่อม ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการประพฤติตนปฏิบัติงาน แต่ความรู้เหล่านั้นจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ดังนั้น บัณฑิตแต่ละคนจึงต้องมีความฉลาด คือฉลาดในการเลือกสรรวิชาการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และบุคคล เพื่อให้งานสำเร็จผลตามเป้าหมายกับฉลาดในการเลือกปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ดีที่เป็นทางแห่งความเจริญ ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วที่เป็นทางแห่งความเสื่อม บัณฑิตเมื่อทราบดังนี้ จึงชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมอบรมมานี้ให้ได้จริงและครบถ้วน แต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญอันยั่งยืนให้แก่ตนแก่ประเทศชาติได้เต็มภาคภูมิของบัณฑิต.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

**************************************************************************************

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง / แสงเทียน  วงษาเวียง / อภิราม  ทามแก้ว
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 5457 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]