เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ณ บริเวณชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ปริญญา ได้แก่
 
  1. รองศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  2. นายบุญชัย โชควัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  4. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ จำนวน 5 คน ได้แก่ 

  1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายธีระพงษ์ โสดาศรี
  2. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.อุษา กลิ่นหอม
  3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง 
  4. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
  5. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายสังคม ทองมี

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น รวมทั้งสิ้น 4 คน 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 
  - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม และ ดร.บรรจบ วันโน สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น 
  - ด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  - ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง / แสงเทียน  วงษาเวียง / อภิราม  ทามแก้ว
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1780 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]