เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีอาจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) กล่าวรายงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษา เพื่อให้บริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษา มหาวิทายลัยมหาสารคาม และสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ทั้งโปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรม ESC รวมทั้งสิ้น 89 คน ภายในงานรับชมการแสดงของนักเรียนและคุณครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบของที่ระลึก แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ในการนี้ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

นักเรียนที่มีมารยาทดี
  -  เด็กชายกัณตภณ สอนวงษ์แก้ว 
  -  เด็กหญิงวรพิชชา เจริญชัย
  -  เด็กหญิงณีรนุชย์ อุทัยรัตนะชัย

นักเรียนที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม
  -  เด็กชายนิติธร ศิริธนะวุฒิชัย
  -  เด็กหญิงภัทรานี ทองศรีพงศ์
  -  เด็กชายสุรยุทธ จันทร์หาญ

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
  -  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง คณะมะ
  -  เด็กชายเขตนิพัทธ์ แข็งแรง
  -  เด็กหญิงชญาดา สมทรัพย์
  -  เด็กหญิงภัทรานี ทองศรีพงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Cross word ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
  -  เด็กชายวีราทร เอกรักษา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Cross word ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
  -  เด็กชายเจษฎากร คงเอี่ยม ได้เข้าร่วมกิจกรรม A Math ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
  -  เด็กหญิงธนัธพร ศิริงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม A Math ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว
 
ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1350  อ่านทั้งหมด 1925 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]