เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 1,2, และ 3 ได้จัดอบรมการอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดี” ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อทำการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 - 23 มีนาคม 2556

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว์โส  และพระวิทยากร วชิร สุปภาโส  เป็นพระผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรม อบรมการเขียนโครงการงานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน  ประกอบด้วย ตัวแทนนิสิตทุกคณะของมหาวิทยาลัย/ชมรม, คณาจารย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน และประเด็นที่เลือกทำโครงงานเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะความดี  มีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการประกวดโครงงานฯ รอบคัดเลือกทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม  2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประกวดรอบตัดสินในช่วงเดือนสิงหาคม  2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา และพิธีรับรางวัลในช่วงเดือน กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1268 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]