เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร. ดรุณี  รุจกรกานต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบเข็มสถาบันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนิสิตพยาบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 92 คน

ในการนี้นิสิตยังได้ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการพัฒนาอัตลักษณ์ของวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน” โดย คุณอรพิน นวพงศกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และคุณดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร บรรยายให้ความรู้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 2325

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน  วงษาเวียง

 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 2046 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]