เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร. ดรุณี  รุจกรกานต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบเข็มสถาบันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนิสิตพยาบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 92 คน

ในการนี้นิสิตยังได้ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการพัฒนาอัตลักษณ์ของวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน” โดย คุณอรพิน นวพงศกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และคุณดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร บรรยายให้ความรู้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 2325

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน  วงษาเวียง

 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 2029 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]