เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ทันตแพทย์สมศักดิ์  จักรไพวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และโครงการตรวจรักษาฟันและตรวจสุขภาพ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

ในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เกือบทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง อาทิ โครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านการศึกษา, การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในพระจริยาวัตรอันงดงามจนเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมยกย่องในพระบารมีทั้งในราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลมากมายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อกิจการบ้านเมืองนานัปการ

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจรักษาฟัน การให้บริการขูดหินปูน การอุดฟันและการถอนฟัน ให้กับนิสิตนักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 261 คน รวมถึงบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โดยวันที่ 18 มีนาคม 2556 ให้บริการสำหรับนิสิตทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2556 ให้บริการสำหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 892 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]