เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมวิชาการเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใต้มุมมองของ Webometrics

เมื่อวันที่14 มีนาคม 2556 เวลา 09.45 น. โดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใต้มุมมองของ Webometrics  ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อินธิสาร  ไชยสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นสากล และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงขั้นตอนและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินโดย Webometrics  ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ Webometrics  และ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้วิธีการและกลยุทธ์การจัดการกับข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลการจัดอันดับ ที่สูงขึ้น

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  Dr. Isidro F. AGUILLO (CSIC, Cybermetrics Lab)ประเทศสเปน บรรยาย ในหัวข้อ Ranking Web: A webometrics scenario of the Thai universities  จากนั้น รองศาสตราจารย์.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายในหัวข้อ Internationalizing Higher Education Institutions in Thailand และศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ University Rankings: Differences and Similarities

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  7  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (university ranking) นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในหลายมุมองให้ชาวโลกได้รับรู้  องค์กร The Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) คือองค์กรหนึ่งที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาคุณภาพของเวบไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลกภายใต้ชื่อ Webometrics Ranking of World Universities หรือ "Ranking Web of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council - CSIC) ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญคือ Isidro F. Aguillo

การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ จากกนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson's ISI Journal Citation Reports (JCR)

การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications และความเป็น open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า bibliometric indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1388

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 925 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]