เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมภาคภูมิใจกับผลการจัดอันดับของ Webometrics January 2013 ล่าสุด

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา Cybermetrics Lab กลุ่มวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)  ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities หรือที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Webometrics Ranking ครั้งที่ 1 ประจำปี ค.ศ. 2013 โดยผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1026 ของโลก (World Ranking) อันดับที่ 185 ของเอเชีย (Continental Ranking) และอันดับที่ 15 ของประเทศไทย Country Rank) โดยมี Harvard University อยู่ในอันดับ 1 ของโลก ส่วน National Taiwan University อยู่ในอันดับ 1 ของเอเชีย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย

การจัดอันดับของ Webometrics นั้นจะจัดทำขึ้นทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง โดยอันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดย Webometrics มีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ใหม่ คือ Presence, Openness, Impact และ Excellence

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking ในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 15 ของประเทศไทย  อันดับที่ 185 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 1026 ของโลกจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษากว่า 21,000 แห่งทั่วโลกนั้น จะพบว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับอันดับของ Presence คือ 275 อันดับของ Impact คือ 867 อันดับของ Openness คือ 2072 และอันดับของ Excellence คือ 2245 ของโลกตามลำดับ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อย่างครอบคลุม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางบนโลกอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ในเดือนมีนาคม 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้ต้อนรับ Isidro F. Aguillo นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญของ Cybermetrics Lab ที่จะเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ International Forum on “University Ranking: A Perspective from Webometrics” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Cybermetrics Lab เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทราบขั้นตอน วิธีการในการให้ข้อมูลและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับ Webometrics Ranking ในอันดับที่ดียิ่งๆขึ้นไป

ที่มา:  - http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 
        - http://www.webometrics.info/en/detalles/msu.ac.th

ข่าว: ธารทิพย์ แก้วทะชาติ
       กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1338

 

 
ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นายกิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ  หมายเลขติดต่อ : 2107  อ่านทั้งหมด 1828 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]