เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส สำรวจพื้นที่ตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 09.50 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นสพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการนายชำนาญ มีนิยม ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี) กับนายปราโมทย์ จิตธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี และกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลโนนราษี โดยมี นายเกรียงไกร  กิริวรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ

เพื่อหารือการขอใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ในการจัดสร้าง ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี) จำนวนประมาณ 20 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่แก่เกษตรเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งสหกรณ์โคนมจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเป็นสถานที่บริการวิชาการแก่ชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การรักษาสัตว์ และจัดหาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจรับรองจากสัตวแพทยสภาเมื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 ซึ่งในเขตพื้นที่ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมประมาณ 2,000–3,000 ตัว

จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ เดินลงพื้นที่ ลีอ่อนฟาร์ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 6 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด สาขาบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และเยี่ยมชม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด สาขาบรบือ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ

และเวลา 13.33 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำกับติดตามและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในของโรงพยาบาลสัตว์ และการให้บริการแก่ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่นิสิตคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการของโรงพยาบาลสัตว์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานต่อไป

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 2445 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงก...  
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานป...  
   มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถรับปร...  
   พร้อมต้อนรับบัณฑิต มมส แล้ววัน...  
    นิสิต มมส จัดขบวนแห่ลอยกระทง ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเ...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน...  
   มมส เปิดศูนย์ เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD อ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี...  
   นิสิต มมส จัดกิจกรรมจิตอาสาพิธีพระร...  
    ภาพบรรยากาศ วันแห่งความสำเร็จ บัณฑ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]