เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส สำรวจพื้นที่ตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 09.50 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นสพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการนายชำนาญ มีนิยม ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี) กับนายปราโมทย์ จิตธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี และกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลโนนราษี โดยมี นายเกรียงไกร  กิริวรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ

เพื่อหารือการขอใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ในการจัดสร้าง ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เขตพื้นที่โนนราษี) จำนวนประมาณ 20 ไร่ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ใหญ่แก่เกษตรเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งสหกรณ์โคนมจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเป็นสถานที่บริการวิชาการแก่ชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การรักษาสัตว์ และจัดหาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจรับรองจากสัตวแพทยสภาเมื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 2556 ซึ่งในเขตพื้นที่ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมประมาณ 2,000–3,000 ตัว

จากนั้นเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ เดินลงพื้นที่ ลีอ่อนฟาร์ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 6 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด สาขาบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และเยี่ยมชม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด สาขาบรบือ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ

และเวลา 13.33 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำกับติดตามและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในของโรงพยาบาลสัตว์ และการให้บริการแก่ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่นิสิตคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการของโรงพยาบาลสัตว์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานต่อไป

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 2492 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชกา...  
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English...  
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าก...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ ...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบน...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วม...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าปร...  
   มมส ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดมหาสารค...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]