เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ร่วมภาคภูมิใจกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสที่ได้รับผลการประเมิน QS Star Ratings ระดับ 3 ดาว และได้รับผลการประเมินด้านการเรียนการสอน  อาคารสถานที่และการบริการสังคม ระดับ 5 ดาว โดย QS Intelligence Unit,Quacquarelli Symonds, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ซึ่งมหาวิทยาลัยระดับ 3 ดาว คือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติเป็นอย่างดีและเริ่มจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและนายจ้างให้ความสนใจที่จะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน โดย  QS star ratings  เป็นระบบการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลกใน 8 ด้าน  ได้แก่  การวิจัย, การได้งานทำของนิสิต, การเรียนการสอน ,อาคารสถานที่, ความเป็นนานาชาติ, นวัตกรรม, การบริการสังคม  และความถนัดในสาขาวิชา  โดยมีตัวชี้วัดเกือบ 30 ตัว คะแนนรวมคือ 1000 คะแนน และนำมาจัดระดับเป็น 1 ถึง 5 ดาว คือโดยภาพรวม (overall) และอีก 8 ด้านข้างต้น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถือเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมการประเมินกับ QS Star Ratings ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน 2554  และได้รับผลการประเมินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับการประเมินด้วยตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกกว่า 100 แห่งทั่วโลก  จะทำให้เห็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลก เสมือนกระจกเงาสะท้อนตัวเอง  และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการทำงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังจะเห็นได้จากสโลแกนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยล่าสุดคือ Heart of the Northeast โดยมหาวิทยาลัยพยายามผลักดันคณะหน่วยงานให้ทำโครงการต่างๆ นับร้อยโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อาทิเช่น  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าเชิงพาณิชย์  โครงการหนึ่งคณะหนึ่งจังหวัด เป็นต้น

นอกจาก QS Star Ratings แล้ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้ติดตามและเข้าร่วมระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติอื่นๆอีก  อาทิเช่น QS World University Ranking, QS ASIAN University Ranking, THE  World University Ranking, Webometric World University Ranking, SciMago Institution Ranking, UI Green Metric World University Ranking เป็นต้น

สำหรับการจัดอันดับสาขาวิชา  ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011 ในสาขา  Arts and Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 9 ของประเทศไทย และ อันดับที่ 168 ของภูมิภาคเอเชีย  นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 2541 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]