เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

   เมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา Webometrics Ranking of World Universities ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไต่อันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 727 ของอันดับโลก (World Rank) และติดอันดับที่ 21 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Continent Rank) ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยไทยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน (Country Rank)

  
การจัดอันดับของ Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม

Webometrics มีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้
     1. Visibility คือ จำนวน webpage ทั้งหมดของสถาบันใน domain เดียวกันที่ได้รับการเชื่อมโยง (link) จาก website อื่นที่สืบค้นโดยใช้ Yahoo search engines ค่าน้ำหนักคิดเป็น 50%
     2. Size คือ จำนวน webpage ทั้งหมดของสถาบันใน domain เดียวกันที่ได้รับการเชื่อมโยง (link) จาก website อื่นที่สืบค้นโดยใช้ Yahoo search engines ค่าน้ำหนักคิดเป็น 50%
     3. Rich Files คือ จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใน domain เดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc) และ MS Powerpoint (ppt) ค่าน้ำหนักคิดเป็น 15%
     4. Scholar คือ จำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ที่ปรากฏภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar ค่าน้ำหนักคิดเป็น 15%

  
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมทั้ง มมส ได้รับการจัดอันดับโดย Webometric เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า มมส มีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นทุกปี ทำให้ มมส ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่น่าจับตามอง อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันสู่สากลและมีผลการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรที่ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก

ผลการจัดอันดับโดย Webometric ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

   
- เดือนมกราคม ปี 2009 World Rank ติดอันดับที่ 1393, Continent Rank ติดอันดับที่ 31 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย
    - เดือนกรกฎาคม ปี 2009 World Rank ติดอันดับที่ 1443, Continent Rank ติดอันดับที่ 35 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย
    - เดือนมกราคม ปี 2010 World Rank ติดอันดับที่ 1470, Continent Rank ติดอันดับที่ 38 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย
    - เดือนกรกฎาคม ปี 2010 World Rank ติดอันดับที่ 1618, Continent Rank ติดอันดับที่ 43 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย
    - เดือนมกราคม ปี 2011 World Rank ติดอันดับที่ 1254, Continent Rank ติดอันดับที่ 44 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย
    - เดือนกรกฎาคมปี 2011 World Rank ติดอันดับที่ 1101, Continent Rank ติดอันดับที่ 26 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย
    
- เดือนมกราคม ปี 2012 World Rank ติดอันดับที่ 727, Continent Rank ติดอันดับที่21 ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย

อ้างอิงจาก http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia

ภาพ : กิตติคุณ  ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : ธารทิพย์ แก้วทะชาติ 

ที่มาของข่าว

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นายกิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ  หมายเลขติดต่อ : 2107  อ่านทั้งหมด 2333 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]