เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

   เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2554  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจำปีการศึกษา  2553 – 2554  ณ  อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา  05.00 น  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า  รายงานตัว  ณ  บริเวณใต้อาคารสระว่ายน้ำโรจนากร  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า จำนวน  4,087 ราย  ได้แก่ ดุษฏีบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะแพทยศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   มหาบัณฑิต  ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะวิทยาการสารสนเทศ, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์

   บัณฑิต  ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์

   และรายงานตัวในรอบบ่าย  รายงานตัวเวลา  08.00 น.  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแถวหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย จำนวน  4,153 ราย  ได้แก่ 

   บัณฑิต  ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  คณะวิทยาศาสตร์,  คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะพยาบาลศาตร์,  คณะศิลปกรรมศาสตร์,  คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยี,  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม,  คณะสถาปัตยศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะวิทยาการสารสนเทศ, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,  คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,  คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

   หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว  และเดินเข้าสู่หอประชุม  โดยมีนิสิตชมรมรุ่นสัมพันธ์  ได้ร่วมกันร้องเพลงคืนสู่เหย้า  และตัวแทนนิสิตกล่าวแสดงความยินดีแก่ ดุษฏีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิต  พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้แก่บัณฑิตใหม่ของแต่คณะ  จากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับและให้โอวาทแก่ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร  และเริ่มการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา  2553 -2554  และร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ  ณ  บริเวณลานซีเมนต์สนามกีฬา

   โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปอย่างคึกคัก  มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก  ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม

   และในวันพุธที่  21  ธันวาคม  2554  ณ  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  2553 -2554 

ภาพ : บุณฑริกา  ภูผาหลวง / เสาวลักษณ์  บุตรสิมมา / อภิราม  ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 3442 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]