เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงนามความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ด้านการยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพและสารสกัดสมุนไพร”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมาย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนโดยเข้าร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ด้านการยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพและสารสกัดสมุนไพร” ในกิจกรรม “Food Innopolis Open House” ณ Food Innopolis อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.กิตพงศ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมขับเคลื่อน Food Innopolis เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สวทน. สวทช. หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนภาคเอกชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจใหม่ฐานชีวภาพและวัฒนธรรม ที่กระจายรายได้อย่างทั่วถึงในห่วงโซ่มูลค่าภาคเกษตรอาหาร ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาหารไทย ทั้งกระบวนการตั้งแต่พัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการตอบโจทย์รสนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก

ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ใน 11 มหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยมีหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย และบริการที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนใน Food Innopolis และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรวิจัย รวมถึงนักศึกษา ให้ดำเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนใน Food Innopolis พร้อมกับร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชนใน Food Innopolis ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 297 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]