เชิญร่วมสัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)
 
เชิญร่วมสัมมนา "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ขอนแก่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)" ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดประชุมนานาชาติดังกล่าว ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการดังกล่าว อยู่ภายใต้ฐานข้อมูล IEEE โดยมีผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ IEEE and IEEE Thailand section, NECTEC, SIPA, สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์, National e-Science Infrastructure Consortium, IBM, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยลัยมหาสารคาม

------------------------------------------------------------------------
 
วัน/เวลา :   2013-05-30 08:15:00 ถึง 2013-05-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ขอนแก่น
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   อาจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล, chatklaw.j@gmail.com อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, jcsse2013@msu.ac.th, somnukp@gmail.com สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://jcsse2013.msu.ac.th/index.html
Last Modified :   2013-05-21 13:37:42