ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565
 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565
🔵 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 15 พฤศจิกายน 2565 https://pd.msu.ac.th
🔵 เลือกตั้งล่วงหน้า 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.
🔵 เลือกตั้ง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.
----------------------------
🔻 เลือกตั้งล่วงหน้า 2 ธันวาคม 2565
🔸 ณ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 3  อาคารบรมราชกุมารี  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
---------------------------
🔻 เลือกตั้ง 8 ธันวาคม 2565
🔹 คณาจารย์และบุคลากรที่สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
🔹 สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 2  ชั้น 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
----------------------------
🔹 คณาจารย์และบุคลากรที่สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะนิติศาสตร์  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
🔹 สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

“ใช้สิทธิของท่าน เลือกตั้งกรรมการสภาฯ ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย”
 
วัน/เวลา :   2022-12-08 08:30:00 ถึง 2022-12-08 15:00:00
สถานที่ :   ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php?page=12608
Last Modified :   2022-11-18 09:18:43