พิธีถวายเทียนพรรษาฯ พระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๙ วัด
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดต่างๆ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วม “พิธีถวายเทียนพรรษาฯ พระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๙ วัด”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเเละเครื่องไทยธรรม  เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามกำหนดการ) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
รายละเอียดกำหนดการและตารางมอบหมายคณะ/หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuev/fileup/20220708081201.pdf

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ , ๐๙ ๓๕๓๖ ๒๒๑๒
 
วัน/เวลา :   2022-07-21 09:00:00 ถึง 2022-07-21 16:30:00
สถานที่ :   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ , ๐๙ ๓๕๓๖ ๒๒๑๒
Download :   Download File
Last Modified :   2022-07-11 06:41:20