โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบัญชีดิจิทัล : Digital Accounting
 

ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบัญชีดิจิทัล : Digital Accounting
📌 สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
✅ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนทางด้านบัญชี นักบัญชี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ
การพลิกโฉมธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📌 วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📌 วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
📌 รับผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ดังนี้
✅ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 800 บาท(แปดร้อยบาทถ้วน)
✅ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
📌 สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
📌 ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ชั่วโมง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
✅ Tel. 043-754333 ต่อ 5645
✅ Inbox FB Fanpage : งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2022-05-14 08:30:00 ถึง 2022-05-14 16:30:00
สถานที่ :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Last Modified :   2022-04-05 10:02:56