MSU FRESHMEN 2020 (ออนไลน์)
 
MSU FRESHMEN 2020 (ออนไลน์)
22 สิงหาคม 2563
 
วัน/เวลา :   2020-08-22 18:00:00 ถึง 2020-08-22 21:00:00
สถานที่ :   กองกิจการนิสิต
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
การเข้าร่วม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2020-07-09 03:53:05