โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE Official Account (LINE OA)
 

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE Official Account (LINE OA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในการใช้ LINE Official Account และได้นากลยุทธ์และเทคนิค LINE Official Account ไปเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทางานของธุรกิจให้มีความรวดเร็ว ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ได้ที่นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 5645 หรือ 08-1661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2020-04-03 08:00:00 ถึง 2020-04-04 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ติดต่อ/สอบถาม :   นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 5645 หรือ 08-1661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
Download :   Download File
Last Modified :   2020-03-09 09:20:03