การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

วัน/เดือน/ปี : กิจกรรม

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 >> เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย 
 และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
20 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2562 >> ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2562 >> แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบท ความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
16 สิงหาคม 2562 >> ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)
20 มีนาคม - 20 สิงหาคม 2562 >> เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน 
 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  https://rinac.msu.ac.th/conference2019
23 สิงหาคม 2562 >> นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 
วัน/เวลา :   2019-08-23 08:30:00 ถึง 2019-08-23 16:30:00
สถานที่ :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://rinac.msu.ac.th/conference2019/index
Last Modified :   2019-03-19 07:46:46