ขอเชิญชวน นิสิต มมส ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต และสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
 

ขอเชิญชวน นิสิต มมส ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต และสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และตรวจสอบชื่อหมายเลขผู้สมัครได้ที่ >>
http://elections62msu.com/index.html

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
นิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตรเทียบเข้า/2ปีต่อเนื่อง ของคณะการบัญชีและการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ทุกหลักสูตร
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่นิสิตสังกัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 
นิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติ/ระบบพิเศษ ทุกคณะ ร่วมทั้งหลักสูตรเทียบเข้า/2 ปีต่อเนื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่นิสิตสังกัด

การเลือกตั้งองค์กรนิสิตเป็นหน้าที่นิสิต...เพื่อเลือกผู้แทนนิสิตบริหารกิจกรรมนิสิต มมส 2562

ที่มา : สภานิสิต มมส 2561
 
วัน/เวลา :   2019-03-31 09:00:00 ถึง 2019-04-01 17:00:00
สถานที่ :   ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่นิสิตสังกัด
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิต
Last Modified :   2019-03-21 08:45:50