ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2" ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

เงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
1. ศูนย์บริการวิชาการได้บริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาอบรมด้วยตนเอง ท่านจะต้องลงโปรแกรมมาให้เรียบร้อย
2. ศูนย์บริการวิชาการจะไม่มีการแจก “โปรแกรม และ/หรือ “ปลั๊กอิน” ที่ใช้ในการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ระบบรับสมัครที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครแล้วประสงค์จะ “ยกเลิก” การเข้าร่วมอบรม ท่านจะต้องแจ้งแก่ศูนย์บริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 หรือ E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th 
4. หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีการ “ยกเลิก/ไม่เข้ารับการอบรม” ตามที่ได้สมัครไว้ในระบบรับสมัครและไม่ทำการแจ้งตามวันที่กำหนด ศูนย์บริการวิชาการขอ “ตัดสิทธิ์”
 
วัน/เวลา :   2019-03-30 08:30:00 ถึง 2019-03-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://acc.msu.ac.th/mbs_training/jasp2/
Last Modified :   2019-02-20 07:41:26