ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การผลิตผลงานวิจัย" ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักคอมพิวเตอร์  B-412 และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
-------------
วิทยากร
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา
--------------
ลงทะเบียน คลิก >>  bit.ly/3hz9EIL
----------------
สอบถามเพิ่มเติมที่
    คุณกนกวรรณ เชาว์น้อย /คุณฉันทนา จันทรจำนง
    เบอร์โทรศัพท์ต่อภายใน 1395 หรือ 0-4375-4255
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2021-09-23 12:30:00 ถึง 2021-09-23 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมสํานักคอมพิวเตอร์ B-412 และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณกนกวรรณ เชาว์น้อย /คุณฉันทนา จันทรจำนง เบอร์โทรศัพท์ต่อภายใน 1395 หรือ 0-4375-4255
Last Modified :   2021-09-17 06:30:34