หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)
 

หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)

   - เลือกตั้งล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.
   - เลือกตั้งทั่วไป วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.

     1. ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งโถงชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

     2. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สังกัดหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งห้องสถานีวิทยุกระจายเสียง ชั้น 1 (หน้าลิฟท์ ฝั่งตะวันออก) อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2021-03-12 08:30:00 ถึง 2021-03-12 15:00:00
สถานที่ :   ณ หน่วยเลือกตั้งโถงชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ณ หน่วยเลือกตั้งห้องสถานีวิทยุกระจายเสียง ชั้น 1 (หน้าลิฟท์ ฝั่งตะวันออก) อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2021-03-08 09:56:14