หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชาสัมพันธ์องค์กร)

 
 

  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 24)
  วันจันทร์, 18 กันยายน 2560, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย)
  
 
 

  เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (อ่าน 206)
  วันศุกร์, 22 กันยายน 2560, เวลา 16:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th