หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญบุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (อ่าน 37)
  วันพุธ, 17 มกราคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36  (อ่าน 153)
  วันพุธ, 17 มกราคม 2561, เวลา 08:00 น.
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3, 4 อาคารวิทยบริการ B
  

 

  ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี หรือ เทคโน ฟาร์ม แฟร์ ครั้งที่ 16  (อ่าน 141)
  วันพุธ, 24 มกราคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 3  (อ่าน 5)
  วันพฤหัส, 25 มกราคม 2561, เวลา 16:00 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชม สถาปัตย์การละคอน พลุนัดที่ 17 หว่อ เต่อ เจีย ถิง รักต้องห้าม  (อ่าน 62)
  วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 16:00 น.
  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  

 

   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  (อ่าน 48)
  วันพฤหัส, 24 พฤษภาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th