หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่สากล  (อ่าน 54)
  วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:30 น.
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย
  

 

  ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561  (อ่าน 85)
  วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561, เวลา 12:00 น.
  ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2  (อ่าน 52)
  วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น.
   ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology  (อ่าน 57)
  วันพฤหัส, 22 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561  (อ่าน 280)
  วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 29)
  วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมธุรกิจพอเพียง  (อ่าน 2)
  วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561, เวลา 16:00 น.
  ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th