หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญร่วมโครงการชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา  (อ่าน 64)
  วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญชวนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 37)
  วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องประชุม AR-201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  

 

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 182)
  วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อ่าน 151)
  วันอาทิตย์, 18 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 713)
  วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ประชุม The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019)  (อ่าน 16)
  วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15  (อ่าน 297)
  วันพฤหัส, 05 กันยายน 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th