หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน หรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน  (อ่าน 449)
  วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562, เวลา 16:30 น.
  ณ สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563  (อ่าน 145)
  วันศุกร์, 24 มกราคม 2563, เวลา 10:00 น.
  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม (ศาลากลางหลังเก่า)
  

 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   (อ่าน 11)
  วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 08:30 น.
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ โรงแรม เอสตะวัน มหาสารคาม
  

 

  เชิญชวน ชาว มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน  (อ่าน 54)
  วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 14 กุมภาวิวาห์บนหลังไดโนเสาร์  (อ่าน 7)
  วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 08:30 น.
  ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th