รายการ มาหา รายการ มาหา "สาระ" คาม : ดอนปู่ตา
   รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57) รายการ เก็บตก มมส (6 มิ.ย. 57)
   1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส MOU คณะต้นแบบทำงานวิชาการรับใช้สังคม
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 สำนักงานอธิการบดี มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556
   มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต มมส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบ GMP และ HACCP แก่นิสิต
   มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 มมส จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557
   พิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส พิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจั­ดการลุ่มแม่น้ำโขง คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดอบรมฯนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจั­ดการลุ่มแม่น้ำโ...
    NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำฯ NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่...
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University
หน้าที่ : « 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริ...  
   มมส จัดงานการบรรยาย “สิทธิประโ...  
   มมส จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ...  
   มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MS...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิท...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ...  
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246