กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ”เธตเน€เธ”เนˆเธ™

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6897)
     

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเคมีวิเคราะห์ เน้นการพัฒนาระบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6442)
        

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย และเป็...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (5578)
        

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา อายุ ๓๔ ปี  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา มีความชำนาญพิเศษด้านการจัดจำแนกในระดับโมเลกุล การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์ประชากรของเชื้อปรสิต หอยน้ำจืด แมลง สัตว์เลื้อยคลาน และนก เริ่มต้นทำวิจัยในช่วงแรกของการทำงานเป็นอาจารย์ โดยต่อยอดงานวิจัยจากวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (4959)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติศักดิ์ ปัตติยะ
เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ปัจจุบันอายุ ๓๓ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต MSc in Advanced Chemical Engineering จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. in Chemecal Engineering จาก Aston University ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ เป็นผู้มีความเชี่ยวช...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (4154)
     


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  สีหานาม
 อายุ ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  สีหานาม
 มีความชำนาญพิเศษด้านการเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นสมาชิกหน่วยวิจัยด้าน B...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.บรรจบ วันโน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (4153)
     


   ดร.บรรจบ  วันโน
สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

   ดร.บรรจบ  วันโน
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ สังกัดหน่วยวิจัยเคมีซุปราโมเลคิวลาร์ ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยสนใจศึกษาค้นคว้าด้านการออกแบบตัวตรวจวัดทางเคมีและวัสดุระดับนาโนเน้...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ขวัญเรือน พาป้อง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (2992)
     

   อาจารย์ ดร.ขวัญเรือน พาป้อง เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ จังหวัดเลย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และภัณฑรักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   อาจารย์ ดร.ขวัญเรือน พาป้อง เริ่มสนใจงานวิจัยมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โดยเริ่มต้นจากงานด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคน และการเป็นอาสาสมัครช่วยงานวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่อยมาจนกระทั่งจบปริญญาโท จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (2991)
     

   รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม ๒๔๙๔ ณ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ ๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษในการสร้างและพัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจัดความรู้กลุ่มองค์กร ชุมชน การวิจัยปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม การวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246