กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
นักวิจัยดีเด่น

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9406)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรร่วมกับ G’d Annuzio, Chieti Campus, Italy) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังและยาทาภายนอก และการ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8897)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ให้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๔๔ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้เดินทางไปทำวิจัย ณ Heriot-Watt University, Edinburgh Campus สหราชอาณาจักร เป็นเวล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8896)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๑ ตามลำดับ เริ่มเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับโดยได้นำองค์ความรู้ขยายสู...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8895)
     

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ และได้ศึกษาต่อ ณ University of York สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับรางวัล Academic Excellence 2013 (Pure Science) จาก The Anglo-Thai Society สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8149)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รุ่น ๔) จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลจนสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำหน้าที่ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร์ก่อนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7579)
     

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันสังกัดกลุ่มวิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านชีววิทยา ปรสิตวิทยา และเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เป็นตัวอย่างอันดียิ่งในด้านความมีวิริยะอุตสาหะสร้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7578)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นบุตรของ พ.ต.อ.เกษม สุวรรณรัตน์ และนางราตรี สุวรรณรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโท สาขาวิชา Telecommunications Systems Management ณ Murray State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา International Business Management จาก Nottingham Business School ณ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6897)
     

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเคมีวิเคราะห์ เน้นการพัฒนาระบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246