กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวนริศรา แหนงหล้า 2. นางสาวณีระนุช ชาวเหนือ 3. นางสาวจินตนา หริ่งกระโทก 4. นายณัฐพล สีสองคอน 5. นายธีรวัฒน์ หาญธงชัย 6. นางสาวอภิญญา พรมคุณ 7. นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองบริการการศึกษา
รายละเอียดข่าว (1106)
     

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสถาบันและนิสิตด้านสหกิจศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณ  ชั้น 1  ลานโปรโมชั่น  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมทั้งหมด 15  สถาบัน  ในงานมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทสถานประกอบการ  และประเภทนักศึกษา  โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้

   1. นางวรรทณา  สินศิริ           &...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1163)
     

   โครงการสุขแท้ด้วยปัญญาของเครือข่ายพุทธิกา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกิดการเรียนรู้สุขแท้ด้วยปัญญาผ่านประสบการณ์ในการทำคลิปวีดีโอ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงออกถึงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสังคมไทยเกิดการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยม และทัศนคติที่เอื้อต่อการเข้าถึงความสุขแท้ด้วยปัญญามากขึ้นโดยมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก และคัดเลือกเหลือเพียง 16 เรื่อง

   โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โครงการจึงได้จัดงานประกาศผลรางวัลคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้น แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 4 รางวัล และรางวัลประทับใจผู้ชม 3 รางวัล หนึ่งในผู้ที่ได้ราง...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ 2. นางสาวอฎวี ฉัตรดอน 3. นายมนตรี ใจงาม 4. นางสาวปวีณา ราชบัณดิษฐ์ 5. นายศิริบูรณ์ กอบไกร 6. นายดนุชิต ชุ่มทองพิทักษ์ 7. นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ 8. นายพิทักษ์ ดาวัน 9. นายอภิชาต ดวงนิล 10. นายปรินทร์ นามบุญเรือง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1168)
     

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี  ผู้นับถือพระพุทธศาสนา  ในวันวิสาขบูชา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนพุทธศาสนิกชนให้เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป ในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้  

   1. นายจตุรพล   พิมพ์สุวรรณ
   2. นางสาวอฎวี  ฉัตรดอน
   3. นายมนตรี  ใจงาม
   4. นางสาวปวีณา  ราชบัณดิษฐ์
   5. นาย...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลทุนวิจัยระยะสั้นที่ Division of Applied Bioscience, Research Faculty of Agriculture , Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร. รักฤดี สารธิมา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1169)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร. รักฤดี  สารธิมา  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับทุนวิจัยระยะสั้นที่ Division of  Applied Bioscience, Research  Faculty of  Agriculture , Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  จาก The Matsumae International  Foundation ประจำปี  ค.ศ. 2010  เป็นระยะเวลา  6  เดือน 


ภาพ : อ.ดร. รักฤดี  สารธิมา
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ด.ช.ศุภกฤต สมัปปิโต 2. ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ 3. ด.ช.จารุภัทร นำพูลสุขสันต์ 4. ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ 5. ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1189)
     

   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ (ฝ่ายประถม) ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร โดยมี เด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น  1,425  ชิ้น  จำนวนผู้ส่งทั้งหมด  1,075  คน  โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ  มีผู้ได้รับรางวัลรวม  52  คน  และรางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี  3  รางวัล

   ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง  และสร้างแรงจูงใ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด ภาค 6
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวศิริวรรณ ปากเมย 2. นายอนุสรณ์ พิริยานุพงศ์ 3. นายเกรียงไกร สุระขันธ์ 4. นายณฐนณ คูสกุล 5. นายลิขิต เรืองโหน่ง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1191)
     

   นิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง วันเรียกขวัญ  จากโครงการ “แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด ภาค 6”  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร

   โครงการ แฮปปี้ไม่ใช่เล่น อวอร์ด ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์งานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ( ความยาวไม่เกิน 6 นาที)  โดยในปีนี้ ทางคณะผู้จัด ได้กำหนดห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณัฐพล สีสองคอน 2. นางสาวนริศรา แหนงหล้า 3. นางสาวอภิญญา พรมคุณ 4. นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงศ์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        กองบริการการศึกษา
รายละเอียดข่าว (1193)
     

   เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2553  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกิจศึกษา นิสิตด้านสหกิจศึกษา ระดับประเทศ ณ  ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย พร้อมทั้งองค์กรเครือข่าย  พหุพาคี จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงาน  กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทสถานประกอบการ  และประเภทนักศึกษา  โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้

   1. ผศ.ดร. รำไ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานโด่งดังในวงการนักเต้นของละครเวทีเรื่อง กินรีสีรุ้ง ณ โรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอนุรักษ์ งามตา
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1218)
     

   นายอนุรักษ์ งามตา ศิษย์เก่าสาขาศิลปะการแสดง โด่งดังในวงการเต้นของไทย  ล่าสุดเปิดตัวในฐานะนักเต้นหลัก ในการแสดงละครเวทีเรื่อง กินรีสีรุ้ง ณ โรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246