กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวกมลชนก แก้วก่า นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9936)
     มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก แก้วก่า นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo TO BE NUMBER ONE MAHASARAKHAM) ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspective Mini Series
  ชื่อ - นามสกุล :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม "นอนน้อย" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายกัญจน์ วุฒิชัยกุล, นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว, และนายประชาชัย อุปฮาด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม "Tadum Film" ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายทิวากร ศรีบุญไทย, นายชัยภัทร ชยาภิรัตน์ และนางสาวธนัชชา ใจกว้าง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9935)
     นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดโครงการ New Perspective Mini Series

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ จากงานประกวดโครงการ New Perspective Mini Series มุมมองใหม่ ใส่ใจประโยชน์สาธารณะ ด้วยแนวคิด Social Enterprises ความยั่งยืน 3 มิติ (สังคม,วัฒนธรรม,สิ่งแวดล้อม)  ได้แก่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม "นอนน้อย"  ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายกัญจน์ วุฒิชัยกุล, นายขจรเกียรติ ดวงแก้ว,  และนายประชาชัย อุปฮาด ได้รับเงินรางวัล จำนวน  60,000 บาท  

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม "Tadum Film"  ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย นายทิวากร ศรีบุญไทย,  นายชัยภัทร ชยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.สุทิน คลังแสง
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9930)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น  
ดร.สุทิน  คลังแสง

************************************

   ดร.สุทิน คลังแสง เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๔ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบัวบาน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท (นิลจันทร์))
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9929)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) 

*****************************

   พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนาม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเฉลิมพล มาลาคำ
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9928)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายเฉลิมพล  มาลาคำ

*************************************************

   นายเฉลิมพล  มาลาคำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9927)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์

*************************************

   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  เกิดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๗๗ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ท่านสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลพลประ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (9926)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน

****************************

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ณ ม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (9925)
     

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์

*****************************************

   ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246