กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 และนายต้นตระกูล เปล่งรัศมี นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10169)
     นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564  เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2565  และมอบโล่เกียรติยศ "เจิดจรัส 1 ทศวรรษ เยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ" จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 256...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอนิรุตน์ แก้วลาด นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายคณพศ สารพัตร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10167)
     มมส นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคามเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น  ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีอัญเชิญเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น การมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน การจัดแสดงนิทรร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวธนุตรา ช่วยเงิน 2. นางสาวสมปรารถนา ข้อยุ่น 3. นางสาวลักษิกา มูลศรี 4. นางสาวอุษณีย์ รังวิจี 5. นางสาวพัทธนันท์ แพรงาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (10139)
     นิสิตสาขาวิชาการบัญชี มมส คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากเวที Thailand Accounting Case Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโอกาสที่คว้ารางวัลประเภทเหรียญเงิน  จากการแข่งขัน กรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 : Thailand Accounting Case Competition 2022

โดยส่งเข้าแข่งขันในชื่อ Alpha Team ประกอบด้วย นางสาวธนุตรา ช่วยเงิน นางสาวสมปรารถนา ข้อยุ่น ,นางสาวลักษิกา มูลศรี ,นางสาวอุษณีย์ รังวิจี ,นางสาวพัทธนันท์ แพรงาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วยนิสิตสาขาทัศศิลป์ และสาขาประติมากรรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10135)
     อาจารย์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2  รับเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมด้วยนิสิตสาขาทัศศิลป์ และสาขาประติมากรรม  ร่วมในการประกวดประติมากรรมหุ่นฟาง ประกาศผลรางวัล ภายใต้แนวคิด “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล”

สำหรับการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ที่จัดขึ้น ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน ทั้งสิ้น 20 ท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10118)
     มมส แสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าเหรียญทองเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2565 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรพลอย เทียมมาลา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ชนะการแข่งขันกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทต่อสู้หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม สำหรับนักกีฬาท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10083)
     นิสิต มมส คว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม และ นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นางสาวสิริยากร นันตลาด และ นางสาวสุพิชชา สาฆ้อง นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10075)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มจังหวัดที่10) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งปัจจุบันเด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 และรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท และนายนวพล พฤษาไพรบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10074)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลจาก 2 เวที

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)" จัดโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผลงานได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ

และแสดงความยินดีกับ นายนวพล พฤษาไพรบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246