กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ดร.สุทิน คลังแสง
รายละเอียดข่าว (9930)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น    

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น  
ดร.สุทิน  คลังแสง

************************************

   ดร.สุทิน คลังแสง เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๔ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบัวบาน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับปริญญาเอก จากสถาบัน Doctor of Philosophy Magadh University ประเทศอินเดีย
   ดร.สุทิน  คลังแสง ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งหน้าที่ราชการและหน้าที่ด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับราชการครู ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น รับราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ในช่วงสมัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ท่านได้ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ การจัดระบบทางด้านกายภาพ โครงสร้าง และระบบวิชาการ การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จนทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔-๒๕๔๘ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม 
   นอกจากนี้ ดร.สุทิน  คลังแสง ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญ และดำรงตำแหน่งในฐานะนักการเมือง อาทิ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และเป็นประธานกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถของดร.สุทิน  คลังแสง ถือได้ว่าเป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากอดีตที่ท่านเคยได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าสู่เส้นทางนักการเมือง ได้ช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติ และพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามให้อยู่ดีมีสุข นับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตน เสียสละเพื่อสังคมอยู่ตลอดเวลา
   จากชีวประวัติ และประสบการณ์ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า ดร.สุทิน  คลังแสง  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแพร่หลายสืบไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรยกย่องให้ ดร.สุทิน  คลังแสง เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

****************************

วันที่ประกาศข่าว : 20 เม.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246