กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท (นิลจันทร์))
รายละเอียดข่าว (9929)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์    

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) 

*****************************

   พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่บ้านธาตุประทับ (บ้านยางกระธาตุ) ตำบลหมู่ม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
   พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดธาตุประทับ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ จากนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ , ๒๕๐๑ และ ๒๕๐๓ โดยลำดับ ท่านสอบได้นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ในสนามหลวง วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐  พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) โดยรับภาระสนองงานจัดการเรียนการสอนด้านศาสนศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค ที่วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านยังมีความสามารถพิเศษคือจดจำภิกฺษุปาติโมกบาลีได้อย่างแม่นยำ และดำรงตำแหน่งเป็นภิกขุปาติโมกขุทเทสก์ (ผู้แสดงปาติโมกข์) ประจำวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรม ในพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ “พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ วิมลศีลาจารวิศิษฏ์ ไพศาลศาสนกิจจาทร” ปัจจุบันพระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์สวนสงฆ์แกเปะ วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
   พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เป็นพระเถราจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วย    ศีลาจาริยวัตรอันงดงาม  มีความตั้งใจ  เสียสละ  ทุ่มเท  และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม มีจิตใจ โอบอ้อมอารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากสม่ำเสมอ และเป็นกำลังสำคัญในการจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของหน่วยงานภาครัฐ วัดวาอาราม โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น และนครราชสีมา 
   นอกจากนี้ พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) ยังได้มอบทุน สมทบทุน จัดหาทุนทรัพย์สำหรับกิจการสงฆ์ กิจการสาธารณประโยชน์ งานด้านการจัดสร้าง ปรับปรุง และทำนุบำรุงศาสนสถาน การสนับสนุนและจัดหารถกู้ชีพกู้ภัยให้มูลนิธิและองค์กรต่างๆ นำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงอนุเคราะห์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ป่วยวิกฤติ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 
   จากการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อสังคมดังที่ได้กล่าวมา ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสมบูรณ์และมีเมตตาธรรมอันสุนทร  ท่านได้สนับสนุนกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ ทั้งฝ่ายสงฆ์  ภาครัฐ  ภาคประชาชนด้วยจิตบริสุทธิ์  เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย บุญวิถี และมรรคประโยชน์ที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เห็นแจ้งย่อมเป็นจารีตสำคัญแห่งสังคมร่วมสมัย  เป็นความสว่างไสวงดงามแห่งแสงธรรม ซึ่งจะส่องนำและเกื้อหนุนผู้คนทั้งหลายให้ดำเนินตามเพื่อถึงพร้อมซึ่งความสุขสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอถวายรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ แด่ พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เพื่อเป็นสังฆบูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญวิสัยอันประเสริฐสืบไป

*****************************

วันที่ประกาศข่าว : 20 เม.ย. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246