กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวหัทยา ใจดี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดข่าว (9792)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565    

นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินการ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวหัทยา ใจดี นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว/หัทยา ใจดี
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 14 ม.ค. 2565  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246