กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวอภิญญา พลเขต 2. นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก 3. นางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชา สาขาการจัดการท่องเที่ยว/สาขาการจัดการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (9789)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism    

นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลการประกวดเส้นทาง Smart Tourism

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม Hello Nadun รับ “รางวัลชมเชย” พร้อมเกียรติบัตร จากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จากการประกวดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism โดยกรมการท่องเที่ยว  รับมอบผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

โดยมีนิสิตเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่
   1. นางสาวอภิญญา พลเขต ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว
   2. นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว
   3. นางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม

ทั้งนี้ นางสาวอภิญญา พลเขต และคณะ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรูปแบบ E-Book แนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแบบ “Wellness Tourism for All” ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ใช้ชื่อผลงานว่า “Hello Nadun : Land of Wellness Tourism for All” “เส้นทางสุขภาพ อาบสุขด้วยอารยธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน” โดยมีอาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ และอาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 13 ม.ค. 2565  ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246