กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กระทรวงวัฒนธรรม/กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ 2. นายชาญเดช จงใจกลาง 3. นายมินทะดา ดวงมาลา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กระทรวงวัฒนธรรม/กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (9777)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ    

นิสิต มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิสิตบุคคลหรือคณะนิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือกมีจำนวน 381 รางวัล (257 ราย/รูป และ 124 แห่งหรือคณะ)

ในการนี้ ได้มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2) นายชาญเดช จงใจกลาง นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) นายมินทะดา ดวงมาลา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ช่อผกา บุญประกอบ/ชาญเดช จงใจกลาง/มินทะดา ดวงมาลา
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม/กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 24 ธ.ค. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246