กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายธนชัย ไชยปัญญา 2. นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ 3. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ 4. นายตระกูล ถิ่นสุข
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขาวิชา สาขาวิชาสังคมศึกษา/สาขาวิชารัฐศาสตร์/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชานิติศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9707)

หัวข้อข่าว : มมส นำนิสิตเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564    

มมส นำนิสิตเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นและโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมการประชุมฯ

นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ นายเสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 จำนวน 11 สาขา/กิจกรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นและประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความหมายและความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 สาขา/กิจกรรม รวม 13 คน

ในการนี้ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับรางวัลดีเด่น จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นายธนชัย ไชยปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาศิลปวัฒธรรม (ด้านศิลปะการแสดง) 
   2. นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
   3. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาศิลปวัฒธรรม (ด้านภาษาและวรรณศิลป์) 
   4. นายตระกูล ถิ่นสุข นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/เอกวิน ไชยฤกษ์
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 29 ต.ค. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246