กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายนพรัตน์ ชูแก้ว
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย
รายละเอียดข่าว (9625)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ ชูแก้ว ที่คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย    

อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ ชูแก้ว ที่คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วันนี้ (1 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ ชูแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ "ระดับภาค" ประเภท อุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ในโครงการ CYDOT Speech against Drug พูดสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติดในโลกออนไลน์ และคว้ารางวัล ชนะเลิศ การประกวดกล่าว สุนทรพจน์ "ระดับจังหวัด"  ประเภท อุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป  ในโครงการ  CYDOT Speech against Drug พูดสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติดในโลกออนไลน์  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จัดโดย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน ภาค 3 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 

อีกทั้งยังคว้ารางวัลเหรียญทอง ชมเชย อันดับ 3 “ระดับประเทศ”การอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  และรับโล่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านยาเสพติด "ยอดเยี่ยม" เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน ภาค 3 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ย. 2564  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246