กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายธนพล ดาทุมมา 2. นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง 3. นายปริญญา ศรีเทพ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา สาขาทัศนศิลป์
รายละเอียดข่าว (9193)

หัวข้อข่าว : นิสิตทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15    

นิสิตทัศนศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตร ศป.บ.สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 (ระดับอายุ 21-25 ปี) นายธนพล ดาทุมมา นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน Work From Home1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000บาท

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 (ระดับอายุ 17-20 ปี) นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 ชื่อผลงาน ศิลป์ตะวันออกเฉียงเหนือ รับเงินรางวัล 12,000 บาท

และนายปริญญา ศรีเทพ นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 ผลงานได้เข้าร่วมแสดง (ระดับอายุ 17-20 ปี) ใน ชื่อผลงาน ปัญหาการดำเนินชีวิต

สำหรับโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2563  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246